5% הנחה למזמינים באתר

תקנון האתר

כללי
1.1 אתר האינטרנט www.lavi.co.il הינו האתר הרשמי של מלון אורחים לביא בלב הגליל אגש"ח  בע"מ  (להלן: החברה).
1.2 
כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.
1.3 
חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4 
המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו (ובכלל זאת הלוגו, הסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) והאייקונים המוצבים באתר) הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5 
המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
2.
סיכונים ואחריות
2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים שונים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2 
המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3 
המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי יתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין המציאות.
2.4 
המידע מוצג באתר כפי שהואוהחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
2.5 
החברה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד,. החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן ע"י החברה והן ע"י צד שלישי.
2.6 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.אני לט מבין כיצד משפט זה פותר את החברה מאחריות.אם הוא נכנס הוא לוקח בחשבון שיכול להיות וירוס או משהו כזה וזה על אחריותו
2.7 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
2.8 
החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
3. 
הזמנת אירוח
3.1 כללי:
3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנה ורכישה של שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2 
הזמנת חדר/אירוח במלון קיבוץ לביא (להלן: "המלון") אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 04-6799061 או באמצעות אתר זה.
3.1.3 
כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר כרטיס אשראי.
3.2 
פרטי רוכש השירותים:
3.2.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2 
בעלי האתרו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל רכוש אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר. – אין בעיה כי בכל מקרה צריכה להיות לו אישור הזמנה 3.2.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4 
החברה תמנע ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לגורם שלישי, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.מחקתי את המילים "ככל האפשר" כיוון שחוק הגנת הפרטיות אוסר העברת פרטים אישיים. לא הבנתי מדוע מלל רב כל כך. צריך לכתוב בפשטות שהעברת פרטים תהיה אפשרית בהתאם לדין בלבד.
3.2.5 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף 3.2.4 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם יחפוץ המשתמש בכך.
3.2.6 
פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של החברה במידה והודיע המשתמש לחברה באופן מפורש ובכתב כי הוא אינו מעוניין להיכלל במאגר המידע של החברה.
 
3.3 
אופן ההזמנה
3.3.1 המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי לביטחון .התשלום יגבה בעת ההגעה למלון.
3.3.2 
לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
3.3.3 
הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד, וחיוב כרטיס האשראי יבוצע אך ורק בעת ההגעה למלון בפועל.
4. 
תנאים והגבלות
4.1 המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ עפ"י חוק ומיועדים לישראלים בלבד.
4.2 
למזמינים תתאפשר הזמנת חדר/נופש דרך האתר בדולרים  מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על פי השער היציג הידוע ביום התשלום כפי שנקבע על ידי בנק ישראל.
4.3 
המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
4.4 
החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.
4.5 
החברה רשאית לסגור את האתר, לשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
4.6 
מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר/אירוח הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
4.7 
אין כפל מבצעים.
4.8 
שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה מוקדמת למלון ו/או עזיבה מאוחרת את המלון, כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף לפי שיקול דעת המלון..
4.9 
תינוק- מי שגילו עד שנתיים. ילד- מי שגילו עד 12 שנים.
4.10 
הזמנת חדר/אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
4.11 
אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
4.12 
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
4.13 
ט.ל.ח
4.14 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון
5. ביטול הזמנה
5.1 דמי ביטול בתקופה רגילה שאינה תקופת חגי ישראל ושיא עונה
5.1.1 ביטול הזמנה עד 3 ימי עבודה לפני מועד ההגעה – ללא תשלום .
5.1.2 ביטול הזמנה לאחר מכן – חיוב של לילה אחד על בסיס לינה וארוחת בוקר

 
5.2 
דמי ביטול לחגי ישראל ושיא עונה 
 5.2.1 בחגי ישראל ושיא העונה, למעט פסח – ביטול הזמנה עד 14 יום לפני מועד ההגעה – ללא תשלום
5.2.2.ביטול הזמנה לאחר מכן – חיוב לילה אחד על בסיס לינה וארוחת בוקר